Prawo do odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin odwołania wynosi 14 dni od dnia, kiedy:

  • Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, pod warunkiem, że zamówili Państwo jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one dostarczane w sposób jednolity;
  • w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub przejęła w posiadanie ostatni towar, jeżeli w ramach jednego zamówienia zamówili Państwo kilka towarów i są one dostarczane oddzielnie;
  • w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki, jeżeli zamówili Państwo towar dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GiMedia Krzysztof Gidziela, Główna 23, 42-280 Częstochowa, adres e-mail: info@gsmarkt.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami z tytułu tej zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że zwróciliście Państwo towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem 14-dniowego terminu.

Państwo ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Za ewentualny ubytek wartości towarów muszą Państwo zapłacić tylko wtedy, gdy ten ubytek wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.


Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia:

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów:

  • za dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
  • w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
  • na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy, ale które nie mogą być dostarczone przed upływem co najmniej 30 dni od zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • na dostawę gazet, czasopism lub magazynów z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów:

  • za dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu;
  • za dostawę towarów, jeżeli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;
  • za dostarczenie nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu.